plik foto id: 1500000037

Zasady głosowania
w wyborach do rad dzielnic miasta Opola

 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy pełnoletni na czas głosowania obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze.
 2. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Miejska Komisja Wyborcza.
 3. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową: www.wybory.dzielnice.opole.pl.
 4. Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
 5. Na czas głosowania tworzy się stacjonarne i mobilne stanowiska pomocy elektronicznego oddania głosu. Osoby obsługujące stanowiska pomocy, są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielenia pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór głosującego.
 6. Głosowanie trwa 11 dni kalendarzowych w dniach od 08 października 2021 r. (od godz. 7.30) do 18 października 2021 r. (do godz. 15.30).
 7. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców. W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy. Weryfikacja danych osoby głosującej następuje poprzez wprowadzenie do systemu numeru PESEL oraz imienia ojca.
 8. Każdy głosujący może zagłosować na jednego kandydata, spośród kandydatów zgłoszonych w dzielnicy, na terenie której głosujący zamieszkuje.
 9. Każdy głosujący zobowiązany jest wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS zawierający kod, którego wprowadzenie do systemu jest konieczne w celu potwierdzenia oddania głosu.
 10. System ogranicza do pięciu liczbę wysłanych wiadomości SMS na jeden numer.
 11. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 12. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył na liście do głosowania nazwisko kandydata w liczbie nie mniejszej niż jeden.
 13. Za wybranych do Rady uważa się tych kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w poszczególnych jednostkach urbanistycznych wchodzących w skład Dzielnicy, z uwzględnieniem podziału mandatów przypadających każdej jednostce urbanistycznej 
 14. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów w jednostce urbanistycznej jest mniejsza niż liczba przypadających im mandatów, pozostałe mandaty zostają przydzielone kandydatom z pozostałych jednostek urbanistycznych wchodzących w skład tej samej dzielnicy, którzy osiągnęli kolejno najwyższy wynik głosowania.
 15. W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez kandydatów, którym przypada ostatni mandat, uwzględniając podział mandatów, przypadających jednostce urbanistycznej, o wyborze do Rady rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
 16. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Miejska Komisja Wyborcza przystępuje do ustalenia wyników głosowania i wyborów.
plik foto id: 1500007896

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE