WYBORY OPOLE

plik foto id: 1500000037

Procedura wyborów do rad dzielnic

Procedura wyborów do rady dzielnicy:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy pełnoletni na czas głosowania obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze;.
 2. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Miejska Komisja Wyborcza. W jej skład wchodzi 6 osób, w tym 5 radnych rady Miasta oraz przedstawiciel Prezydenta.
 3. Kandydatów do Rady Dzielnicy zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 21. dniu przed dniem wyborów do godz. 18.00 w godzinach jej dyżurowania w Urzędzie Miasta Opola, Rynek 1A.
 4. Twoje zgłoszenie, jako kandydata do Rady, musi zawierać dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ze wskazaniem jednostki urbanistycznej, wchodzącej w skład Dzielnicy) wiek, zawód, numer PESEL, pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do Rady, a także o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w informacjach wyborczych.
 5. Twoje Zgłoszenie musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców z terenu Dzielnicy. Wyborca popierający Twoją kandydaturę obok swojego podpisu podają czytelnie swoje imię, nazwisko i numer PESEL oraz adres zamieszkania. Pamiętaj, że nie możesz sam zgłosić swojej kandydatury. Uprawnioną do zgłoszenia Twojej kandydatury jest każda z osób udzielających Ci poparcia, o którym mowa powyżej.
 6. Jeżeli zgłoszenie ma wady, Miejska Komisja Wyborcza wzywa niezwłocznie do ich usunięcia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wezwania. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte w terminie, Miejska Komisja Wyborcza sporządza protokół o odrzuceniu zgłoszenia, którego egzemplarz doręcza zgłaszającemu.
 7. Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia informację o kandydatach, najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów.
 8. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową. Głosowanie trwa nie mniej niż 10 dni kalendarzowych.
 9. Wyniki wyborów ustala Miejska Komisja Wyborcza w oparciu o dane
  z dedykowanej platformy internetowej, na której przeprowadzono głosowanie.
 10. Liczba wybranych nie może być większa niż liczba mandatów.
 11. Za wybranych do Rady uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w poszczególnych jednostkach urbanistycznych wchodzących w skład Dzielnicy.
 12. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów w Dzielnicy jest równa liczbie mandatów, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych do Rady Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.
 13. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających jednostce urbanistycznej ustalonej dla Dzielnicy, przypadające tej jednostce urbanistycznej mandaty zostają przydzielone kandydatom z pozostałych jednostek urbanistycznych, którzy osiągnęli kolejno najwyższy wynik głosowania w Dzielnicy.
 14. W ciągu 7 dni od dnia wyborów wyborca może zgłosić protest przeciwko ważności wyborów i żądać ich powtórzenia. Protest wraz z jego uzasadnieniem wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej. Protestu bez uzasadnienia nie rozpoznaje się.
 15. Miejska Komisja Wyborcza wydaje rozstrzygnięcie w terminie 7 dni od dnia wniesienia protestu. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.
 16. W przypadku unieważnienia wyborów, Prezydent zarządza ponowne wybory w ciągu 30 dni od daty unieważnienia wyborów.

 

Ważne: 

Aby powołać Radę Dzielnicy liczba zgłoszonych kandydatów musi być równa lub większa niż liczba mandatów do zdobycia.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 15 osób, nie przeprowadza się wyborów do Rady Dzielnicy. Taka Rada formalnie nie zostaje powołana oraz nie dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi dla Dzielnicy.