WYBORY OPOLE

plik foto id: 1500000037

Zasady finasowania rad dzielnic

Dzielnica dysponuje budżetami:

  1. na zadania bieżące,
  2. na zadania inwestycyjne lub remontowe.

Budżet na realizację zadań bieżących, to pieniądze przeznaczane na organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego, sportowo – rekreacyjnego. Z tych środków finansowane lub współfinasowane są festyny, spotkania opłatkowe, imprezy mikołajkowe, konkursy z nagrodami dla dzieci, zawody sportowe, wędkarskie i inne formy prowadzące do integracji społeczności lokalnej.

Sposób naliczania:

  1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań bieżących przez jednostkę pomocniczą (dzielnice) stanowi sumę kwot przypadających na każdą jednostkę urbanistyczną, wchodzących w skład danej jednostki pomocniczej.
  2. Kwota przypadająca na każdą jednostkę urbanistyczną stanowi iloczyn kwoty
    w wysokości nie niższej niż 10 zł oraz liczby mieszkańców każdej jednostki urbanistycznej, z zastrzeżeniem, że kwota ta na jedną jednostkę urbanistyczną nie może być niższa niż 20.000 zł i nie wyższa niż 40.000 zł.

Budżet na zadania inwestycyjne lub remontowe, to pieniądze, które Dzielnice wydatkują głównie na poprawę bezpieczeństwa poprzez remonty dróg, chodników, projektowanie ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie terenów do celów sportowo-rekreacyjnych.

Sposób naliczania:

Wysokość środków budżetowych na realizację przez jednostkę pomocniczą zadań inwestycyjnych lub remontowych stanowi sumę:

  1. iloczynu kwoty w wysokości nie niższej niż 90.000 zł oraz liczby jednostek urbanistycznych wchodzących w skład danej jednostki pomocniczej, oraz
  2. iloczynu kwoty w wysokości nie niższej niż 2.000 zł oraz liczby kilometrów kwadratowych ogólnej powierzchni jednostki pomocniczej, w zaokrągleniu do części dziesiątych kilometra, z zastrzeżeniem, że kwota przypadająca na jednostkę pomocniczą nie może być niższa niż 100.000 zł.