WYBORY OPOLE

plik foto id: 1500000037

Informacje podstawowe

Dzielnica to jednostka pomocnicza Miasta. Organami Dzielnicy są:

  • Rada - organ uchwałodawczy Dzielnicy;
  • Zarząd - organ wykonawczy Dzielnicy.

Rada składa się z piętnastu członków. Do jej zadań należą m. in. prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej, wybór Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz Zastępcę Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu.

Kadencja Rady trwa pięć lat.

Do zakresu zadań Dzielnicy należą wyłącznie zadania publiczne dotyczące bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służące zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców oraz poprawie warunków ich życia, w tym:

  • działalność na rzecz promocji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju aktywności mieszkańców i partycypacji społecznej na obszarze Dzielnicy oraz organizacji i funkcjonowania Dzielnicy;
  • integracja mieszkańców Dzielnicy;
  • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem ich zamieszkania;
  • organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społeczności lokalnych;
  • współpraca z organami Miasta i radnymi, instytucjami oraz sektorem pozarządowym, za wyjątkiem organizacji o charakterze politycznym;
  • rozwój oświaty, sportu, rekreacji, kultury, ochrony środowiska, zdrowia, wyrównywania szans, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu oraz komunikacji na obszarze Dzielnicy;
  • rozwój wszelkich inwestycji dotyczących obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na obszarze Dzielnicy, także zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy;
  • planowanie zadań i różnych projektów realizowanych dla Dzielnicy.

Wśród partnerów lokalnych znajdują się szkoły, przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe w tym: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Caritas, a także parafie, domy kultury, stowarzyszenia.