WYBORY OPOLE

plik foto id: 1500000037

Najczęściej zadawane pytania

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

 

Kto może zostać członkiem Rady Dzielnicy?

Bierne prawo wyborcze mają w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego pełnoletni na czas głosowania:

  1. obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze;
  2. obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na obszarze Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze.

Co z osobami, które nie są stale zameldowane terenie Dzielnicy?

Każda osoba zamieszkująca na terenie Dzielnicy bez zameldowania, może zostać wpisana do stałego rejestru wyborców pod adresem, gdzie aktualnie zamieszkuje.

W tej sprawie powinna zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola z pisemnym wnioskiem o wpisanie jej do stałego rejestru wyborców.

Wyborcy niewpisani do rejestru wyborców pod adresem zamieszkania na terenie danej Dzielnicy, nie mogą kandydować do Rady tejże Dzielnicy, a także nie mogą udzielić pisemnego poparcia kandydatowi.

Czy małżonkowie mogą być członkami Rady Dzielnicy?

Przepisy nie zakazują kandydowania do Rady Dzielnicy małżonkom.

Kto może udzielić poparcia kandydatowi?

Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 10 wyborców zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

Kandydat do Rady nie może sobie udzielić poparcia.

Kto może zgłosić kandydata do Miejskiej Komisji Wyborczej?

Do zgłoszenia kandydata na członka Rady Dzielnicy uprawnieni są tylko wyborcy z listy poparcia  kandydata. Kandydat nie może dokonać samodzielnego zgłoszenia.

 

GŁOSOWANIE

 

Kto może głosować ?

Czynne prawo wyborcze mają w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego pełnoletni na czas głosowania:

  1. obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze;
  2. obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na obszarze Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze.

Co z osobami, które nie są stale zameldowane terenie Dzielnicy?

Każda osoba zamieszkująca na terenie Dzielnicy bez zameldowania, może zostać wpisana do stałego rejestru wyborców pod adresem, gdzie aktualnie zamieszkuje.

W tej sprawie powinna zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola z pisemnym wnioskiem o wpisanie jej do stałego rejestru wyborców.

Wyborcy niewpisani do rejestru wyborców pod adresem zamieszkania na terenie danej Dzielnicy, nie mogą głosować na kandydatów do Rady tejże Dzielnicy.

Na ilu mogę głosować kandydatów?

Każdy głosujący może zagłosować na minimum jednego, maksimum 15 kandydatów, spośród kandydatów zgłoszonych w dzielnicy, na terenie której głosujący zamieszkuje.

Jak będzie wyglądać głosowanie?

Głosowanie przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową wybory.dzielnice.opole.pl

Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu, na którym można uzyskać pomoc w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór głosującego.

Stanowiska pomocy elektronicznego głosowania zostaną wyznaczone w:

  • Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, pokój 209

Uprawniony wyborca pominięty w spisie wyborców może być dopisany do niego w czasie trwania głosowania. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył na liście kandydatów nazwiska kandydatów w liczbie nie większej niż liczba mandatów w Dzielnicy.

Ważne: Osoba, która będzie chciała zagłosować, po weryfikacji wymaganych danych i dokonania wyboru kandydata, będzie zobowiązana wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany za pomocą SMS kod, którego wpisanie do systemu potwierdzi zamiar oddania głosu. System ogranicza liczby wiadomości SMS wysyłanych na jeden numer telefonu do pięciu.

Zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miasta Opola
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Ul. Damrota 1 w Opolu
Tel. 77 44-61-941 
dzielnice@um.opole.pl